ثبت نام در دندانیک


در حال حاضر ثبت نام در دندانیک تنها از طریق نمایندگان این شرکت در سراسر شرکت و یا از طریق تماس با تلفن شرکت مقدور می باشد